O NÁS A NAŠOM POSLANÍ

Naše princípy a hodnoty

Staráme sa o vyššiu kvalitu života našich seniorov bez ohľadu na vek.

Každý deň vytvárame maximálne individuálne a bezpečné zázemie pre život v jeho najrôznejších podobách a so všetkým, čo prináša.​

Staráme sa o tých, na ktorých zdraví, životnej pohode a bezpečí nám s pribúdajúcim vekom záleží stále viac.

Vytvárame zázemie, v akom by sme radi strávili naplnenú jeseň života aj my.​

Staráme sa tak, akoby sme chceli, aby sa život postaral o nás.

Pomáhame k novému pocitu domova.

 

Od začiatku našej činnosti staviame poskytovanie našich služieb na humánnych hodnotách a špičkovej opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti. Orientácia na klienta, individuálny prístup, ktorý zohľadňuje jeho celkový zdravotný stav v kombinácií s profesionálnym kvalifikovaným personálom tvoria kľúčové princípy nášho úsilia.

Pri našich činnostiach uplatňujeme overené metódy práce s klientmi a zároveň sa vzdelávame v nových postupoch. Zároveň si uvedomujeme nutnosť neustáleho vzdelávania nášho personálu a aktívne vyhľadávame inovácie vo forme nových prístupov aj materiálno technického vybavenia.

Naše služby poskytujeme na najvyššom možnom profesionálnom štandarde nielen v odbornej, ale aj v každej ďalšej oblasti súvisiacich s komplexnou starostlivosťou o klientov (materiálno technické vybavenie, stravovanie – 6 x denne, upratovanie –  24/7, iné.)

Naši ľudia

Vedenie zariadenia

Mgr. Sylvia Khandl, MBA

štatutárny zástupca, riaditeľ
E-mail: khandl@rezidencianestor.sk


Má dlhoročné skúsenosti v sociálnej oblasti, kde prešla rôznymi pracovnými pozíciami a získala cenné skúsenosti. Jej hlavným zameraním je manažment prevádzky, marketing a spolupodieľanie sa na marketingovej stratégii zariadenia. Spoločne s tímom kvalifikovaných pracovníkov každý deň vytvára bezpečné zázemie pre život seniorov v jeho najrôznejších podobách a so všetkým, čo prináša. Spokojnosť a atmosféra domova pre obyvateľov je jej prioritou a hlavnou motiváciou.

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti zdravotníctva a psychológie a je absolventkou akreditovaného vzdelávania v oblasti psychoterapie. V oblasti sociálnej práce absolvovala akreditované vzdelávanie v špecializovanom sociálnom poradenstve. Na  Cambridge bussines school v Prahe absolvovala MBA vzdelávanie v oblasti Manažment v zdravotníctve.

 

Mgr. Magdaléna Mäsiarová

zástupca riaditeľa, manažér sociálnej starostlivosti
E-mail: masiarova@rezidencianestor.sk
             socialna@rezidencianestor.sk

 

Pracuje na pozícii zástupcu riaditeľa. Súčasne manažuje prácu na sociálnom úseku a vedie úseky inštruktorov sociálnej rehabilitácie, recepcie, úsek stravovacej prevádzky a úsek údržby. Spoločne so svojim tímom plní potreby a želania klientov formou individuálnych a adaptačných plánov klientov. Zaoberá sa osobnými, individuálnymi a skupinovými  rozhovormi a sedeniami s klientmi, čím sa snaží prispieť  k skvalitneniu ich každodenného života. Rieši dennodenné situácie, ktoré so sebou prináša život klientov, rodinných príslušníkov ako aj prevádzka zariadenia. Je zodpovedná za vedenie sociálnej agendy klientov.

Koordinuje poskytovanie informácií záujemcom o pobytovú formu sociálnej služby, koordinuje evidenciu záujemcov a manažment príjmu klienta. Zodpovedá za mesačné vyúčtovania a kompletnú sociálnu agendu klientov. Pomáha pri riešení problémov, ktoré trápia klientov a ich rodinných príslušníkov.

Zodpovedá za zúčtovanie finančných príspevkov z verejných zdrojov.

Komunikuje s úradmi a inštitúciami.

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie  v odbore sociálna práca. Je absolventkou akreditovaného vzdelávania v oblasti Manažmentu kvality v sociálnych službách.

 

MGR. MICHAL KUČÁK

zástupca riaditeľa, manažér ošetrovateľskej starostlivosti
E-mail: kucak@rezidencianestor.sk 

Pracuje na pozícii zástupcu riaditeľa. Súčasne manažuje prácu na ošetrovateľskom úseku a vedie úseky opatrovateľskej starostlivosti, fyzioterapie a rehabilitácie, úsek prevádzkových služieb. Má niekoľkoročné skúsenosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, ako aj v zariadeniach sociálnych služieb. Spoločne so svojim tímom zabezpečuje potreby klientov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zodpovedá za komplexnú starostlivosť o klientov po zdravotnej stránke od uspokojenia základných ľudských potrieb, cez ošetrovateľskú starostlivosť až po zabezpečenie odbornej starostlivosti lekárom. Je zodpovedný aj za vedenie zdravotnej dokumentácie klientov.

Zodpovedá za zúčtovanie finančných príspevkov z verejných zdrojov, za zúčtovanie výkazov a dávok pre zdravotné poisťovne.

Komunikuje s úradmi a inštitúciami.

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie  v odbore ošetrovateľstvo. V súčasnosti si dopĺňa vzdelanie v špecializačnom štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite.

 

 

Sociálny úsek:

Mgr. Martina Baligová

sociálny pracovník
E-mail: baligová@rezidencianestor.sk
            socialna@rezidencianestor.sk


Pracovnou náplňou je informovanie záujemcov o pobyt v zariadení sociálnych služieb, uskutočnenie príjmov aj ukončení poskytovaných sociálnych služieb prijímateľom, príprava zmlúv, vypracovanie adaptačných procesov, individuálnych plánov, vyhotovenie vyúčtovaní, vedenie spisovej dokumentácie prijímateľov sociálnej služby, vyhotovenie podkladov a zúčtovanie finančných príspevkov z verejných zdrojov.

Ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca.

 

Mgr. Jana Salajová

sociálny pracovník
E-mail: salajova@rezidencianestor.sk
             socialna@rezidencianestor.sk

 
Pracovnou  náplňou je poskytovanie informácií záujemcom o pobyte  v zariadení, riešenie každodenných problémov klientov a rodinných príslušníkov, príprava nových  zmlúv, prijímanie nových prijímateľov  sociálnych služieb do zariadenia, vyhotovuje individuálne a  adaptačné plány klientov a  mesačné zúčtovania poskytnutých sociálnych služieb prijímateľom. 

Ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca.

 

MGR. LENKA KULKOVSKÁ  ZAŤKOVÁ

sociálny pracovník
E-mail: kulkovska@rezidencianestor.sk
             socialna@rezidencianestor.sk

 

Pracovnou  náplňou je poskytovanie informácií záujemcom o pobyte  v zariadení, riešenie každodenných problémov klientov a rodinných príslušníkov, príprava nových  zmlúv, prijímanie nových prijímateľov  sociálnych služieb do zariadenia, vyhotovuje individuálne a  adaptačné plány klientov a  mesačné zúčtovania poskytnutých sociálnych služieb prijímateľom.

Ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca.

 

Recepcia:

Ingrid Halušková

recepčná
 

Jana Tomláková

recepčná
E-mail: recepcia@rezidencianestor.sk


Prvý osobný, alebo telefonický kontakt a poskytovanie základných informácií pre všetky externé a interné kontakty.

Pracovnou náplňou je aj koordinácia, zabezpečenie a výkon administratívnych a ekonomických prác a činností ako aj administratívna  asistencia vedeniu zariadenia a manažérom jednotlivých úsekov prevádzky.

 

Ošetrovateľský úsek:

KATARÍNA PASTUCHOVÁ

vrchná sestra
E-mail: pastuchova@rezidencianestor.sk 


Má dlhoročné  odborné skúsenosti v oblasti poskytovania zdravotnej – ošetrovateľskej starostlivosti. Jej ľudský prístup, empatia, ochota, ale hlavne vysoké pracovné nasadenie a skutočnosť, že prácu vykonáva celým svojim srdcom ju predurčujú na výkon práce vrchnej sestry.

Vysoká kvalita ošetrovateľskej starostlivosti, individuálny prístup ku klientovi, dostupná lekárska starostlivosť, ale predovšetkým telesné a duševné zdravie klientov sú jej prvoradým cieľom.  Zodpovedá za poskytovanie a koordináciu odbornej ošetrovateľskej starostlivosti, zabezpečenie medikamentóznej liečby, koordináciu a zabezpečenie lekárskych vyšetrení, podávanie informácií rodinným príslušníkom.

Komunikuje s úradmi a inštitúciami v oblasti svojej pôsobnosti

Má skončenú strednú zdravotnícku školu s maturitou a je absolventkou špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite.

 

Mgr.Alena Maťková

staničná sestra 
E-mail: matkova@rezidencianestor.sk 
 

Má dlhoročné vysoko odborné skúsenosti v oblasti poskytovania zdravotnej – ošetrovateľskej starostlivosti. V tejto oblasti prešla viacerými aj riadiacimi pozíciami. Zodpovedá za poskytovanie a koordináciu odbornej ošetrovateľskej starostlivosti, zabezpečenie medikamentóznej liečby, koordináciu a zabezpečenie lekárskych vyšetrení, podávanie informácií rodinným príslušníkom.

Komunikujú s úradmi a inštitúciami v oblasti svojej pôsobnosti

Ma ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo.

 

Opatrovateľský  úsek:

Mgr. Katarína Halasová

manažérka opatrovateľskej starostlivosti
E-mail: halasova@rezidencianestor.sk


Zabezpečuje prevádzku úseku opatrovateľskej starostlivosti. Jej prvoradou úlohou je dosahovanie vysokej kvality opatrovateľskej starostlivosti s maximálnym zachovaním individuálneho prístupu ku každému klientovi. Riadi tím opatrovateľov a zodpovedá za dodržiavanie kvality opatrovateľských procesov a postupov v zmysle odborného opatrovateľského plánu, ktorý osobne vypracovala pre naše zariadenie. Vzhľadom na svoje vzdelanie je odborne spôsobilou osobou aj na posúdenie kvality zavedených hygienických štandardov a pracovných postupov.  

Stredoškolské vzdelanie nadobudla v odbore Diplomovaná všeobecná sestra. Svoju kvalifikáciu si zvýšila vysokoškolským vzdelaním na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v odbore Verejné zdravotníctvo. V spolupráci s celým tímom opatrovateľov vytvára ideálne podmienky pre dôstojné prežitie jesene života našich klientov.

 

Prevádzkový  úsek:

MGR. ANGELIKA FOGAŠOVÁ

manažérka prevádzkových služieb
E-mail: fogasova@rezidencianestor.sk


Koordinuje činnosti spojené s vysokým hygienickým štandardom v zariadení. Na svojom úseku zodpovedá za dodržiavanie odborných dezinfekčných postupov a procesov pri jednotlivých pracovných postupoch. Zabezpečuje vypracovanie dezinfekčného a hygienického plánu v spolupráci s odbornými inštitúciami v zmysle najnovších postupov a poznatkov.  Riadi prácu tímu prevádzkových zamestnancov, t.j. upratovačiek a zamestnancov práčovne. Útulné a čisté prostredie plné komfortu a atmosféry domova pre našich klientov je jej prioritou. Vzhľadom na svoju pracovitosť veľmi často vykonáva denné pracovné činnosti spoločne so svojim tímom.

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie. Pracovné skúsenosti nadobudla na rôznych pracovných pozíciách v oblasti služieb, marketingu, médií, kultúry a vzdelávania. Je skúseným manažérom.

ZUZANA HANUŠNIAKOVÁ

manažérka stravovacej prevádzky
E-mail: hanusniakova@rezidencianestor.sk


Jej úlohou je dohliadať na prevádzku a hygienu kuchyne a výdajne stravy. Odborne a zodpovedne riadi tím kvalifikovaných kuchárok. Pri príprave chutnej a kvalitnej stravy osobne a s radosťou aj sama priloží ruku k dielu.

 Zodpovedá za kvalitu a objednávanie prvotriednych, čerstvých a kvalitných  surovín a potravín. V spolupráci s diétnou sestrou koordinuje prípravu stravy v zmysle nemocničného diétneho systému podľa individuálnych potrieb klientov. Samozrejmosťou  je zachovanie čerstvej, rozmanitej, kvalitnej a chutnej stravy aj pri diétnych obmedzeniach z dôvodu zdravotného stavu klientov. Spokojnosť klientov s podávanou stravou je jej prvoradým cieľom.

Má ukončené stredoškolské vzdelanie. Pracovala dlhé roky  v oblasti gastronómie.

        

Ako sa kontaktovať?

Chceme, aby naša práca hovorila za nás. Navštívte nás, spoznajte náš tím, nahliadnite do denného kolobehu nášho života a otvorene prediskutujme vaše potreby a naše možnosti.

Spojte sa s naším zodpovedným personálom priamo na mieste:

 

 

E-mail: info@rezidencianestor.sk
 

 

Uvažujete o spracovaní bleskovej finančnej ponuky pre krátkodobý rekondičný program, alebo dlhodobý pobytový režim?
 

Kontaktujte nás prostredníctvom účelného a rýchleho „expresného kontaktného formulára“. Spojíme sa s Vami a poskytneme Vám odpovedajúce informácie obratom.

Záujemcom o pracovné príležitosti odporúčame napísať písomnú žiadosť a spoločne so životopisom ju zaslať na info@zssnestor.sk.

Uveďte prosím Vami preferovaný čas, v ktorom sa s Vami dokážeme spojiť telefonicky a Vašu osobnú záležitosť upresniť pred vypracovaním našej ponuky.

Máte záujem o viac informácií?

Napíšte nám vaše telefónne číslo
a my vám zavoláme späť

Newsletter

Nezmeškajte žiadnu noviku, prihláste sa na odber

naspäť hore